Vedtekter

VEDTEKTER

Norsk fagbibliotekforening avdeling Trondheim

Av 23. mars 2017 (oppdatert 26. februar 2019)

1. Formål

Norsk Fagbibliotekforening avdeling Trondheim (NFF/T) er et lokallag av Norsk fagbibliotekforening (NFF), og har som formål å arbeide for faglig utvikling og erfaringsutveksling innen bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonssektoren gjennom:

  1. Avholde medlemsmøter og seminarer
  2. Utlyse stipend for faglig utvikling
  3. Engasjement i bibliotekpolitiske saker med relevans for fagbiblioteksektoren
  4. Arbeide for mer synlighet og fortsatt rekruttering til NFF

2. Medlemskap

Følgende kan være medlemmer av NFF:

Personer og institusjoner med virksomhet eller interesser knyttet til foreningens formål. Æresmedlemmer og innbudte medlemmer innvelges av årsmøtet etter enstemmig forslag fra styret. Medlemsrettigheter oppnås når kontingenten er betalt. Personlige medlemmer av NFF/T er kollektivt tilsluttet NFF og Norsk Bibliotekforening (NBF).

3. Strukturer og styret

Foreningen ledes av et styre bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Videre velges to revisorer og 3 valgkomitémedlemmer. Alle, både styremedlemmer, vara, revisorer og valgkomité, velges på årsmøtet for 2 år av gangen, slik at cirka halvparten fra hver gruppe er på valg hvert år. Valgkomitéen innstiller til styremedlemmer (inkludert varaer) og revisorer. Styret innstiller til valgkomité.

Styret bør sammensettes av medlemmer fra ulike institusjoner og aldersgrupper. I tilfelle stemmelikhet ved personvalg holdes omvalg, og deretter foretas eventuell loddtrekning.

Styret konstituerer seg selv. Styret kan fatte bindende vedtak når minst 4 av dets medlemmer er tilstede. Varamedlem skal stille på styremøter på lik linje med de andre styremedlemmene, men skal ikke inneha faste verv. De skal være klar til å rykke opp som styremedlem dersom det skulle bli behov. Varamedlem bidrar ellers der leder har delegert arbeidsoppgaver, for eksempel i forbindelse med seminar og medlemsmøter. Styret fordeler funksjoner blant styremedlemmene, oppnevner utvalg og komiteer, har ansvaret for protokoll og regnskapsførsel, og forvalter foreningens midler.

Regnskapet følger kalenderåret fra 1. januar til 31. desember hvert år. NFF/T er regnskapsmessig ansvarlig overfor NFF sentralt. Lokallagets regnskap skal revideres av to personer.

4. Årsmøte

Ordinært årsmøte innkalles med minst 1 måneds varsel med forespørsel om innkomne saker til årsmøtet fra medlemmer. Årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag, virkeplan, samt andre innkomne saker som skal behandles av årsmøtet, sendes ut seneste 1 uke før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling legges senest frem på selve årsmøtet.

Årsmøtet skal:

  1. Behandle årsberetning, virkeplan, revidert regnskap samt forslag til budsjett.
  2. Velge medlemmer til styret, revisorer og valgkomité.
  3. Behandle eventuelle forslag til endring av vedtekter.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller etter anmodning fra minst 1/4 av medlemmene. Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal være vedlagt saksliste og redegjørelse for årsaken til innkallingen.

Ved alle avstemninger som ikke er særskilt nevnt i vedtektene, kreves alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

5. Vedtektsendringer og oppløsning

Forslag om vedtektsendring må behandles på årsmøtet og vedtas med 2/3 av de avgitte stemmer. Slike forslag må kunngjøres av styret i møteinnkallingen.

Forslag om oppløsning av lokallaget må behandles på årsmøtet og avgjøres ved uravstemning. Det kreves 2/3 flertall og minst halvparten av medlemmene må ha stemt. Ved uravstemning med alminnelig flertall avgjøres styrets forslag til disponering av det oppløste lokallagets midler.